Lähteet

Brytek-Matera, A. 2012. Orthorexia nervosa – an eating disorder, obsessive om-pulsive disorder or disturbed eating habit? Archives of Psychiatry and Psycho-therapy. ResearchGate. Viitattu 23.9.2015 https://www.researchgate.net/publica-tion/266008463_Orthorexia_nervosa__an_eating_disorder_obsessive-_-com-pulsive_disorder_or_disturbed_eating_habit.
 
Brytek-Matera, A. 2012. Orthorexia nervosa – an eating disorder, obsessive ompulsive disorder or disturbed eating habit? Archives of Psychiatry and Psychotherapy. ResearchGate. Viitattu 23.9.2015 https://www.researchgate.net/publication/266008463_Orthorexia_nervosa__an_eating_disorder_obsessive-_-compulsive_disorder_or_disturbed_eating_habit.
 
Central Region Eating Disorder Services. 2007. DSM IV Diagnostic Criteria for Eating Disorders. Viitattu 30.11.2015 https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahU-KEwij3a_ZwrjJAhXB2SwKHcrmAfAQFghbMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.ea-tingdisorders.org.nz%2Ffileadmin%2Fclients%2Featingdisor-ders%2Fpdf%2FEating_Disorder_Diagno-ses_in_DSM_IV.doc&usg=AFQjCNH9A3SJlU-GoQSKm36DZgI0QE8zNpA&sig2=qfurkbA2noudaMNRJs-JWnw&bvm=bv.108194040%2Cd.bGg&cad=rja.
 
Chaki, B.; Pal, S. ja Bandyopadhyay, A. 2013. Exploring scientific legitimacy of orthorexia nervosa: a newly emerging eating disorder. Alkuperäispainos. Department of Physiology: Sports and Exercise Physiology Laboratory.  Journal of human sport & exercise. University of Calcutta.  Viitattu 23.9.2015 https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/34900/1/jhse_Vol_8_N_IV_1045-1053.pdf.
 
Heimo, S & Saimola, T. 2014. TASAPAINOA! Syömishäiriöiden ennaltaehkäisy. Turku: Finepress Oy.

Huttunen, M. 2014. Ahmimishäiriö (Bulimia). Lääkärikirja Duodecim. Viitattu 7.3.2015 https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00352&p_haku=ahmimish%C3%A4iri%C3%B6.

Isomaa, R. 2011. Eating disorders, weight perception, and dieting in adolescence. Åbo Akademi. Viitattu 27.1.2015. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/74491/isomaa_rasmus.pdf?sequence=1.
 
Jalanko, H. 2014. Laihuushäiriö (anoreksia nervosa)(F50). Duodecim. Viitattu 10.10.2014 https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00111.
 
Keski-Rahkonen, A.; Charpentier, P. ja Viljanen R. 2008. Olen juuri syönyt, läheiselläni on syömishäiriö. 1.painos. Duodecim: Helsinki.
 
Lask, B. ja Bryant-Waugh, R. 2007. Eating disorders in childhood and adolescence. 3., painos. Routledge: Iso- Britannia.
 
Machado, B.; Gonçalves, S.; Martins, C.; Hoek, H. & Machado, P. Risk Factors and Antecedent Life Events in the Development of Anorexia 
 
Nervosa: A Portuguese Case-Control Study. Tutkimusartikkeli. Wiley Online Library. Viitattu 22.11.2015. https://www.fep.cedh.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/FEP/docs/artigo_barbara_cesar_machado.pdf
 
Marjovuo, A. Anoreksia, bulimia, BED ja syömishäiriöt. 2015. Psykoterapia, anna itsellesi aikaa. Viitattu 25.20.2015 https://www.psykoterapia.com/anoreksiajabulimia.html.
 
Ojala, K. 2011. Nuorten painon kokeminen ja laihduttaminen. Jyväskylän yli-opisto. Viitattu 28.1.2015 https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/han-dle/123456789/26810/9789513942816.pdf?sequence=1.

Parkkali, S. 2011. Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia. Pro gradu. Tam-pereen yliopisto. Viitattu 8.11.2015 https://tampub.uta.fi/handle/10024/82983.

Pekkarinen, J. 2007. Tapaustutkimus nuorten naisten syömishäiriö- ja liikuntakokemuksista. Pro gradu. Jyväskylän yliopisto. Viitattu 10.10.2015 https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/9447/URN_NBN_fi_jyu-2007616.pdf?sequence=1.
 
Pope, H.; Gruber, A.; Choi, P.; Olivardia, R. ja Phillis, K. 1997. Muscle Dysmorfia. An underrecognized form of body dysmorphic disorder. Academia.edu. Viitattu 7.8.2015 https://www.academia.edu/4459073/Muscle_Dysmorphia_An_Underre-cognized_Form_of_Body_Dysmorphic_Disorder.
 
Pyökäri, N.; Luutonen, S. & Saarijärvi, S. 2011. Kohtauksittainen ahmintahäiriö on yleinen syömishäiriö. Suomen lääkärilehti. Viitattu 24.10.2015 https://www.laakarilehti.fi/files/nostot/2011/nosto20_1.pdf.
 
Rikoslaki 19.12.1889/39
 
Savukoski, M. 2008. Vapaaksi anoreksian kahleista. Narratiivinen tutkimus sel-viytymispoluista. Lapin yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Rovaniemi. Vii-tattu 18.10.2015.
 
Savukoski, M. 2008. Vapaaksi anoreksian kahleista. Narratiivinen tutkimus selviytymispoluista. Lapin yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Rovaniemi. Viitattu 18.10.2015.
 
Suokas, J.; Gissler, M.; Haukka, J.; Linna, M.; Raevuori, A. ja Suvisaari, J. 2014. Erityishoidon yksikössä hoidettujen syömishäiriöpotilaiden ennuste. Alkuperäis-tutkimus. THL. Viitattu 13.9.2015 https://www.thl.fi/docu-ments/974282/1449788/duo12212.pdf/022d3b3a-41bb-490d-9365-8e4b56744ec3.
 
Suomen mielenterveysseura. 2015. Epätyypillinen syömishäiriö yleisin syömis-häiriö. Viitattu 26.11.2015 https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/mie-lenterveyden-h%C3%A4iri%C3%B6t/sy%C3%B6mish%C3%A4iri%C3%B6t/ep%C3%A4tyy-pillinen-sy%C3%B6mish%C3%A4iri%C3%B6-yleisin-sy%C3%B6mish%C3%A4iri%C3%B6.
 
Syomishäiriöklinikka. 2014. Epätyypilliset syömishäiriöt. Viitattu 26.11.2015 https://www.syomishairioklinikka.fi/ep%C3%A4tyypilliset-sy%C3%B6mish%C3%A4iri%C3%B6t.html.
 
Syömishäiriö klinikka. 2011. Mitä muita syömishäiriöitä on? Viitattu 25.10.2015 https://www.syomishairiosairaala.fi/syomishairiot_muita.html.
 
Syömishäiriöiden varhainen tunnistaminen tärkeää. Käypä hoito -uutinen.  Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015. Saatavilla Internetissä: https://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=84209 (Viitattu 25.10.2015).
 
Syömishäiriökeskus. Syömishäiriöt. Viitattu 10.9.2015 https://syomishairiokeskus.fi/syomishairiot/ahmintahairio-bed/.
 
Syömishäiriöklinikka. 2014. Epätyypilliset syömishäiriöt. Viitattu 20.4.2015 https://www.syomishairioklinikka.fi/ep%c3%a4tyypilliset-sy%c3%b6mish%c3%a4iri%c3%b6t.html.
 
Syömishäiriöliitto – SYLI ry. 2015a. Miten syömishäiriön voi tunnistaa? Viitattu 28.3.2015 https://www.syomishairioliitto.fi/syomishairiot/syomishairiot2.html.
 
Syömishäiriöliitto – SYLI ry. 2015b. Mitä on Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsenyh-distysten tarjoama vertaistuki? Viitattu 5.11.2015 https://www.syomishai-rioliitto.fi/toiminta/vertaistuki.html.
 
Syömishäiriöt (online). Käypä hoito-suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (Viitattu 20.4.2015). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 
Viljanen, R.; Lajosto, M. ja Palva-Alhola, M. 2005. Syömishäiriön ravitsemus-hoito. 1.painos. Helsinki: Duodecim.